Home / MUSEUM / 6th showcase

6th showcase

“Sahih al-Bukhari”, 18th century. (handwritten copy)

Check Also

7th showcase

“Irshadas-Sari li sharkhiSahih al-Bukhari”, ShihabuddinAmad ibn Muhammad al-KhatibAskalani (Kastalyani), 19th century.