Home / MUSEUM / 7th showcase

7th showcase

“Irshadas-Sari li sharkhiSahih al-Bukhari”, ShihabuddinAmad ibn Muhammad al-KhatibAskalani (Kastalyani), 19th century.

Check Also

6th showcase

“Sahih al-Bukhari”, 18th century. (handwritten copy)